1. Ubytovanie klientov v súkromí v objekte chaty Korcháň, sa uskutoční na základe ich dobrovoľného prihlásenia na pobyt. Ubytovaní hostia predložia správcovi chaty doklad totožnosti /občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz a pod./, na základe odpisu sú hostia zapísaní v Knihe ubytovaných. Za maloleté ubytované deti koná zástupca. Ubytovanie v objekte je povolené len osobám, ktoré netrpia infekčnou chorobou.

2. Nástup na pobyt (check-in) je možný od 15.00h, vo výnimočných prípadoch aj skôr, pokiaľ to bolo vopred dohodnuté.

3. Služby sú poskytované na základe vopred určenej ponuky a dojednaných podmienok. Hosť platí platbu za objednané ubytovanie najneskôr pri nastúpení na pobyt, poprípade podľa dohody. Platba je možná hotovosťou alebo bankovým prevodom.

4. Kaucia za objekt sa vyberá pri príchode vo výške 200 €.

5. Pri odovzdaní chaty preberá klient inventár celého objektu, zodpovednosť za stratu, poškodenie, prípadne zničenie obsahu chaty. Za škody spôsobené na majetku a zariadení chaty v čase prenájmu zodpovedá hosť v plnej výške.

6. Ubytovaným klientom doporučujeme vhodné prezuvky. Je zakázaný vstup do objektu v športovej obuvi /lyžiarky, turistická obuv a pod./. Za mimoriadne znečistenie objektu je účtovaný poplatok 20 €.

7. Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za cennosti, šperky, majetok a peniaze hostí, rovnako ani za škody spôsobené na majetku hostí (elektrobicykle, bicykle, lyže, kolobežky, automobily, motocykle, a pod.). Za škody spôsobené na majetku prenajímateľa zodpovedajú hostia.

8. Počas pobytu je prísne zakázané: 

 • Akokoľvek rušiť občiansky poriadok a nočný kľud po 22.00h.
 • Fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom (cigaretové ohorky likvidovať do popolníkov).
 • Konzumovať alkoholické nápoje vo vírivke a saune.
 • Premiestňovať interiérové zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.
 • Používať vlastné elektrické spotrebiče okrem spotrebičov bežného použitia (holiace strojčeky, sušiče vlasov, notebooky, nabíjačky a pod.).
 • Prijímania návštev a ich prenocovania bez súhlasu správcu objektu.
 • Deti do 10 rokov nechávať bez dozoru dospelých v interiéri i exteriéri objektu. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolnosti zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.
 • Vodiť domáce zvieratá do priestorov detského ihriska.

9. Počas pobytu je hosť povinný:

 • Predchádzať nebezpečenstvu poškodenia objektu a jeho vybavenia, predchádzať vzniku požiaru a zbytočne neplytvať elektrickou energiou po celú dobu ubytovania.
 • Vypnúť všetky elektrické spotrebiče, svetlá, uzatvoriť vodovodné kohútiky a zatvoriť všetky okná pri odchode z chaty.
 • Zahasiť oheň v krbe pri odchode z chaty, alebo vo vonkajšom krbe po skončení jeho používania.
 • Utrieť mokrú podlahu po použití vírivky, aby nedošlo k úrazu.
 • Separovať odpad. Komunálny odpad do nádoby na komunálny odpad, plasty do nádoby na plasty, sklo do nádoby na sklo.

10. Posteľná bielizeň, uteráky, osušky, utierky, deky a prestierania sú čisté a nepoškodené. Posteľná bielizeň slúži na celotýždňový pobyt, pri výmene na požiadanie účtujeme poplatok 20€.

11. Počas pobytu má ubytovaný hosť k dispozícii vybavenie ako: osušku s uterákom/osoba, toaletný papier, plne vybavené kuchyne, kávovary na zrnkovú kávu, jar, hubky na riad, látkové utierky na riad, tablety do umývačky, vrecia na odpad, plachty do sauny, drevo do krbov, wifi pripojenie, kotlík, gril, detskú stoličku, 2x detská postieľka s obliečkami, detské odrážadlá, sánky, lopty. Ostatné vybavenie si hostia zabezpečujú sami.

12. Ubytovanie domácich zvierat je povolené za úhradu (5eur/noc) a len po predošlej dohode. Domáce zvieratá nesmú byť ponechané bez dozoru majiteľa, nesmú odpočívať na lôžku a používať na kúpanie a podávanie pokrmov inventár objektu. Zvieratá je potrebné venčiť za bránami objektu, prípadne odstraňovať zvieracie exkrementy do smetných nádob. Osoba, ktorá sprevádza zviera je zodpovedná za dodržiavanie kľudu a znáša všetky škody, spôsobené zvieraťom. Dávajte prosím pozor na poškriabanie dverí!!!!!!

13. Ubytovaní hostia súhlasia s tým, že počas doby trvania prenájmu majiteľ má právo vstúpiť do objektu a izieb za účelom vykonania neodkladných povinností súvisiacich s prevádzkou objektu.

14. Prenajímateľ má právo upozorniť na nevhodné správanie či ničenie majetku. Pri hrubom porušení chatového poriadku a po zvážení situácie je prenajímateľ oprávnený ohlásiť policajnú hliadku, prípadne vyzvať ubytovaných hostí k opusteniu objektu bez nároku na vrátenie peňazí za ubytovanie.

15. Akékoľvek poruchy na zariadení alebo jeho časti je hosť povinný ohlásiť správcovi na tel. č. +421 908 276 956 alebo +421 908 806 043; v prípade udalostí ohrozujúcich zdravie, život alebo majetok volať tel. čísla 112, 150, 155, 158.

16. Po ukončení pobytu je hosť povinný opustiť chatu do 10.00h. V prípade, že v daný deň nebude ďalší pobyt, je možné po dohode so správcom opustiť chatu do 13.00h bezplatne, po tejto hodine sa účtuje poplatok 20 eur za neskorý odchod.

17. Hosť odovzdá pri odchode správcovi celý inventár chaty v nepoškodenom stave. Riady vyčistené alebo vložené do umývačky riadu, kotlík vyčistený, odovzdá uteráky a kľúče od dverí. Prípadné vzniknuté závady nahlásiť majiteľovi a dohodnúť sa na náhrade. Za stratu kľúča klient zaplatí 100 €. Po odovzdaní nepoškodenej chaty a skontrolovaní objektu správcom sa klientovi vracia kaucia 200 eur.

18. Storno podmienky:

 • zrušenie pobytu 60 a viac dní pred nástupom na pobyt - zálohová platba bude vrátená v plnej výške
 • zrušenie pobytu 31 až 59 dní pred nástupom na pobyt - storno poplatok vo výške 50% zálohovej platby
 • zrušenie pobytu 30 a menej dní pred nástupom na pobyt - storno poplatok vo výške 100% zálohovej platby.

19. Ubytovaní hostia sú povinní dodržiavať ubytovací poriadok. Tento ubytovací poriadok je dostupný v objekte chaty, zverejnený na internete a ubytovaní hostia sú s ním oboznámení aj ústne správcom chaty pri dojednaní podmienok a preberaní objektu – neznalosť ustanovení nie je dôvodom na neplnenie povinností.

20. V ubytovacom zariadení je na viditeľnom mieste vyvesený požiarny poriadok, evakuačný plán a označenie smeru evakuácie z chaty. Hosti sú povinní počas svojho pobytu riadiť sa týmito inštrukciami.

21. Klient súhlasí, aby správca v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov spracoval jeho údaje. Poskytnuté osobné údaje klienta môže správca spracovávať výlučne v súvislosti s poskytovaním ubytovacích a ďalších služieb.

22. Uhradením zálohovej platby hosť vyjadruje svoj 100% súhlas s ubytovacím poriadkom, ktorý si riadne prečítal a porozumel mu.

V Rakovej dňa 01.01.2021

Family chaty Korcháň, s.r.o.

(prevádzkovateľ)